Faq twitter facebook Linkedin 

Voorwaarden

PDFPDF

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden 

 1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene en betalingsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
 2. Ons aanbod is vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van de uitvoering.
 3. Wij behouden ons recht voor onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandskoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs. Bij wijziging van de opdracht, wordt het meer of min-werk in regie uitgevoerd, à rato van € 80/uur + € 50 verplaatsingskosten exclusieg BTW.
 4. In geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de firma Mixi bvba in alle geval het wettelijk keuzerecht tussen de gedwongen uitvoering of eventuele schadevergoeding.
 5. bij contractbreuk voor ommeting, 10% van het totaalbedrag van de opdracht
 6. bij contractbreuk na opmeting, maar voor productie, 25% van het totaalbedrag van de opdracht
 7. bij contractbreuk na opmeting en na productie, 80% van het totaalbedrag van de opdracht
 8. Een vertraging bij de levering kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven. Indien deze wordt veroorzaakt door omstandigheden vreemd aan de verkoper.
 9. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt slechts plaats na volledige betaling van de koopsom en de leveringskosten.
 10. Om geldig te zijn dienen klachten bij ons per aangetekende brief toe te komen(c) in geval van een klacht wegens niet-conformiteit, acht dagen na de levering van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken acht dagen na de ontdekking en ten laatste drie maanden na de levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 11. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen reikt niet verder dan deze van onze leveranciers.
 12. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.
 13. Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, contant betaalbaar.
 14. Toegestane kortingen en/of gespreide betalingen vervallen indien het verschuldigd totaalbedrag op de vervaldag niet ontvangen is of indien één van de vervallen termijnbetalingen niet werd nagekomen.
 15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gesteld termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd, ten bedrage van 1,5% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het gefactureerde bedrag (met een minimum van € 50,00) als schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 16. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtpersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doelienden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het algemeen recht.
 17. Al onze overeenkomsten worden beheert door het Blgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van het sluiten van de overeenkomst of de plaats van uitvoering van de overeenkomst bevoegd.
 18. Wanneer wij tengevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 19. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.